Meteen naar de inhoud

Bestel voor 1 uur, dezelfde dag verzonden. Meer dan 3000 5-ster reviews

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

De algemene voorwaarden en overige beleidspagina's zijn opgesteld conform het reglement van Stichting WebwinkelKeur.

Wil je weten of deze webshop een lidmaatschap en een actief keurmerk heeft? Ga dan naar:

https://www.webwinkelkeur.nl/leden/

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De price

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en implementatie

Artikel 12 - Duur transacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een serie van producten en / of dienstenices waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzaam medium: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten aanbiedticeop afstand aan consumenten;

Afstand contract: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of dienstenices tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 FLASKE BV

Boerhaaveweg 64 (geen bezoekadres)

030-2374285 Bereikbaar tussen 8:30 uur - 7:00 uur

info@flaskebottle.com

Kamer van koophandelnummer: 76842185

BTW-identificatienummer: NL002212553B32

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument al dan niet elektronisch worden toegezonden.

In het geval dat specifieke product of diensticezijn naast deze algemene voorwaarden voorwaarden van toepassing, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zo dicht mogelijk.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of dienstenices aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of dienstenices aangeboden. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft erin

Special:

 o De price inclusief belastingen;

o De eventuele kosten van verzending;

o De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

o De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

 De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de price;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief van het gebruikte communicatiemiddel;

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

De wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem verstrekte gegevens op grond van de overeenkomst kan controleren en desgewenst herstellen;

Alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten;

De gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - laten informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer stuurt de volgende informatie met het product of service aan de consument, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;

3. Informatie over garanties en bestaande serviceice na aankoop;

4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor het uitvoeren van de overeenkomst;

5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Bij een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument moet dit kenbaar maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product is niet teruggestuurd naar de ondernemer, de aankoop is een feit.

Bij het verlenen van services:

Bij het verlenen van services heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten op de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies bij het aanbod en / of uiterlijk bij de levering.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zullen de kosten van terugzending niet hoger zijn dan de kosten van terugzending.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds retour ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete retourzending overlegd kan worden. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument expliciet toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voordat de koopovereenkomst wordt gesloten.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

4. die snel kunnen bederven of verouderen;

5. Wiens price afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

6. Voor losse kranten en tijdschriften;

7. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8. Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

3. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De price

Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur is de prices van de producten en / of serviceaangeboden s worden niet verhoogd, behalve voor price wijzigingen als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbiedenices wiens prices zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeftices. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventuele vermelde prices zijn target prices worden vermeld in het aanbod.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

1. Ze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of bepalingen; of

2. De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de price verhoging treedt in werking.

De prices vermeld in het aanbod van producten of services zijn inclusief btw.

Alle prices zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde price.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of dienstenices voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig adviesice met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing als:

De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en / of verwerkt of door derden laten laten repareren en / of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van de ondernemer en / of op de verpakking zijn behandeld;

De ontoereikendheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en implementatie

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van dienstenices.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan genoemde voorwaarden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duur transacties: duur, annulering en verlenging

Beëindiging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, opzeggen.ices, te allen tijde met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een nietice periode van maximaal één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, opzeggen.ices, te allen tijde tegen het einde van de opgegeven termijn, met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een nietice periode van minimaal één maand.

 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

In ieder geval opzeggen op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan;

Altijd opzeggen met hetzelfde nietice termijn zoals de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten.ices mogen niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument verzet zich tegen deze uitgebreide overeenkomst. Kan het einde van de extensie annuleren met een notice periode van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of dienstenices mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen bij a notice periode van maximaal een maand en een nietice een termijn van ten hoogste drie maanden in het geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggenice termijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen termijn verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te worden voldaan.icebegint deze periode. Nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten conform deze klachtenregeling.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient de consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webshop is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal kosteloos bemiddelen. Check via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ of deze webwinkel een actueel lidmaatschap heeft. Indien dan nog geen oplossing is bereikt, heeft de consument de mogelijkheid zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur ingestelde onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is en zowel ondernemer als consument akkoord gaan met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, die door de consument aan de desbetreffende commissie dienen te worden betaald. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer de geleverde producten naar zijn keuze kosteloos vervangen of herstellen.ice.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Stop met plastic

Als je een herbruikbare waterfles vult, hoef je geen plastic flesje te kopen. Scheelt afval én geld.

Creëer bewustzijn

Met een duurzaam relatiegeschenk zet je mensen aan het denken. Zo kan het niet langer.

Red de oceanen

Geef je relaties een makkelijke manier om de oceaan te beschermen. Alle beetjes helpen.